ประชุมทบทวนขั้นตอนปฏิบัติงานประจำปี 2559

ด้วยบริษัทฯ ได้มีการจัดทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความชำนาญ และ ลดความผิดพลาดในการทำงาน