การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้แรงงาน ทางบริษัท ฯ จึงได้จัดอบรม เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ขึ้น