โครงการระหว่างก่อสร้าง

ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดขอนแก่น (RDC ขอนแก่น)