โครงการระหว่างก่อสร้าง

สถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 kV STATIC VAR COMPENSATORภูเก็ต