ประวัติ

        บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2534 ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท และ ก่อตั้ง บริษัท เอสเอ็มอี ไลน์ จำกัด ในปี 2549 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการก่อสร้างมากกว่า 25 ปี ซึ่งมีผลงานก่อสร้างงานห้างสรรพสินค้า งานอาคารสูงที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย โรงงาน งานปรับปรุงอาคาร เป็นต้น  และ ก่อตั้ง บริษัท เวลธ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด ในปี 2553 ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท เพื่อทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

        วิสัยทัศน์องค์กร "เป็นสังคมมืออาชีพในวงการก่อสร้าง"

     พันธกิจองค์กร "ดำเนินธุรกิจก่อสร้างด้วยการใช้ระบบงานที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และมีภาพลักษณ์การบริการที่ดี โดยใช้องค์ความรู้ตลอดจนแนวคิดการทำงานแบบมืออาชีพ"

    บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด ได้ตระหนักถึงการบริหารงานก่อสร้าง ด้วยวิธีการจัดการให้โครงการก่อสร้างดำเนินไปตามแผน มีระบบการปฏิบัติงานที่ดี ควบคุมงานให้ได้คุณภาพของงานที่มีมาตรฐานด้วยวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย แก้ไขและปรับปรุงในกรณีที่เกิดปัญหา เพื่อปัจจัยหลักที่สำคัญ 3 ประการ อันได้แก่ คุณภาพ ระยะเวลา และงบประมาณ

   นอกจากนี้บริษัทฯ เน้นการประสานงานรวมถึงการบริหารบุคคล การจัดการด้านข้อมูล การติดต่อสื่อสาร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การบริหารงานสำเร็จตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายคุณภาพ "เน้นคุณภาพงาน มาตรฐานเป็นหนึ่ง ลูกค้าพึงพอใจ"