โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ที่อยู่อาศัย /สำนักงาน

โรงแรม

โรงพยาบาล

ห้างสรรพสินค้า

Modern Trade

Community Mall

อาคารโรงงาน

Mixed-use

ศูนย์กระจายสินค้า/คลังสินค้า

Entertainment building

งานราชการ และ อื่นๆ