โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ)

อาคารเอนกประสงค์และกิจการนักศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ)

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์)

อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ )

อาคารบริหารจัดการระบบเครือข่าย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ)

สถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 kV STATIC VAR COMPENSATORภูเก็ต

โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ บางนา