โครงการระหว่างก่อสร้าง

สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.บุรีรัมย์