โครงการระหว่างก่อสร้าง

ลานจอดรถและอาคารชีวอนามัน รพ.วิชัยเวช จ.สมุทรสาคร

BIDH