โครงการระหว่างก่อสร้าง

เอเพ็กซ์ 2

อาคารโรงงาน Fabrinet 9